Cấu thành tội phạm

0
gioithieu
gioithieu
gioithieu
gioithieu

khái niệm và các yếu tố của tội phạm

Trong luật hình sự, các nhà làm luật xây dựng các điều luật quy định về các tội phạm cụ thể với những tên gọi riêng. Các tội phạm quy định trong luật hình sự có những đặc điểm chung như sau:

Tội phạm xâm hại đến những quan hệ đượ luật hình sự bảo vệ;

Tội phạm thể hiện ra bên ngoài bằng các hành vi cụ thể gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho xã hội;

Tội phạm được thực hiện bởi cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc của pháp nhân thương mại;

Tội phạm được thực hiện do lỗi cố ý hoặc vô ý;

Khoa học hình sự gọi bốn yếu tố trên là bốn yếu tố cấu thành tội phạm và đặt tên bốn yếu tố đó là khách thể của tội phạm, mặt khách quan của tội phạm, chủ thể của tội phạm và mặt chủ quan của tội phạm

khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội được luật hình sự bảo vệ bị tôij phạm xâm hại

chủ thể của tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân.

Mặt khách quan của tội phạm là những gì thể hiện ra thế giới khách quan như: hành vi gây nguy hiểm cho xã, hậu quả gây nguy hiểm cho xã hội, thủ đoạn, công cụ phương tiện, thời gian, địa điểm thực hiện hành vi phạm tội.

Mặt chủ quan của tội phạm thể hiện ở tâm lý bên trong của tội phạm, lỗi, đồng cơ, mục đích phạm tội

Bốn yếu tố trên được gọi là bốn yếu tố cấu thành tội phạm tạo nên một thể thống nhất gọi chung là bốn yếu tố cấu thành tội phạm. Trong mỗi tội phạm, mỗi yếu tố chỉ tồn tại khi có tổng thể tất cả các yếu tố còn lại cùng tồn tại.

Các yếu tố của tội phạm được quy định trong luật hình sự đều được thể hiện bởi những dấu hiệu pháp lý nhất định, trong đó có dấu hiệu pháp lý trong tất cả tội phạm, có dấu hiệu chỉ có ở loại tội phạm này không có ở loại tội phạm khác. Các dấu hiệu có ở tất cả các loại tội phạm bao gồm:

  • Dấu hiệu quan hệ xã hội cụ thể bbị hành vi phạm tội xâm phạm trong khách thể của tội phạm;
  • Dấu hiệu hành vi nguy hiểm xã hội rong mặt khách quan của tội phạm;
  • Dấu hiệu người có năng lực trách nhiệm hình sự và pháp nhân thương mại;
  • Dấu hiệu lỗi trong mặt chủ quan của tội phạm.