Hợp đồng dân sự thế nào là hợp pháp?

0
gioithieu
gioithieu
gioithieu
gioithieu

Hợp đồng dân sự là một dạng của giao dịch dân sự , thể hiện sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Vậy để quý vị hiểu rõ hơn thế nào là hợp đồng dân sự hợp pháp, chúng tôi xin phân tích các điều kiện để hợp đồng dân sự hợp pháp
Thứ nhất, chủ thể tham gia hợp đồng dân sự phải có năng lực pháp luật dân sự, hành vi dân sự :
Chủ thể của hợp đồng dân sự là cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác.
– Cá nhân tham gia hợp đồng dân sự phải là người đã thành niên, người không bị mất năng lực hành vi dân sự, không phải là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, không phải là người hạn chế năng lực hành vi, thì có quyền xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự phát sinh từ quan hệ giao dịch do mình xác lập. Những giao dịch dân sự do những người này xác lập, có hiệu lực pháp luật.
Những cá nhân chưa thành niên, cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sự, cá nhân có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi và cá nhân bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện thì theo yêu cầu của người đại diện của người đó, Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu nếu theo quy định của pháp luật giao dịch này do người đại diện của họ xác lập, thực hiện hoặc đồng ý.
– Đối với pháp nhân : Pháp nhân tham gia hợp đồng dân sự phải là chủ thể đầy đủ của quan hệ pháp luật dân sự, có năng lực chủ thể mang tính chuyên biệt, được tham gia xác lập, thực hiện các giao dịch phù hợp với mục đích và phạm vi hoạt động của pháp nhân. Theo điều 74 của BLDS 2015 thì pháp nhân phải đảm bảo các điều kiện, đó là: được thành lập một cách hợp pháp, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, phải có tài sản độc lập và tự chịu trách nhiệm độc lập bằng tài sản đó, nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập. Pháp nhân là thực thể xã hội, nên năng lực hành vi dân sự của chủ thể này không biểu hiện trực tiếp bằng hành vi và ý chí của một con người cụ thể nào đó, mà được thể hiện bởi ý chung của các thành viên và được thực hiện thông qua hành vi của người đại diện, nếu hành vi đó được thực hiện nhân danh chủ thể, trong phạm vi đại diện, và tương ứng với phạm vi hoạt động của chủ thể đó.
– Đối với hộ gia đình, tổ hợp tác và tổ chức khác: Mặc dù không thừa nhận tư cách chủ thể của hộ gia đình, hợp tác xã, nhưng để phù hợp với thực tiễn thì luật vẫn ghi nhận, trường hợp hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ dân sự tham gia quan hệ dân sự thì các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân là chủ thể tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác lập, thực hiện giao dịch dan sự. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Khi có sự thay đổi người đại diện thì phải thông báo cho bên tham gia quan hệ dân sự biêt. Trường hợp thành viên của hộ gia đình , tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân tham gia quan hệ dân sự không được các thành viên khác ủy quyền làm người đại diện thì thành viên đó là chủ thể của quan hệ dân sự do mình xác lập, thực hiện.
Tóm lại, để có thể xác lập, thực hiện các hợp đồng, chủ thể là cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự thích ứng với loại giao dịch hoặc loại hợp đồng mà chủ thể đó tham gia. Pháp nhân, hợp tác xã, hộ gia đình thực hiện hợp đồng thông qua người đại diện hợp pháp, nhưng phải đúng ‘phạm vi đại diện’ và phải phù hợp với giới hạn về ‘lĩnh vực hoạt động’ của các chủ thể.
Thứ hai, chủ thể tham gia hợp đồng dân sự hoàn toàn tự nguyện. Hợp đồng dân sự là một dạng của giao dịch dân sự , quan hệ giao dịch là quan hệ pháp luật dân sự, do vậy chủ thể tham gia giao dịch dân sự nói chung, tham gia hợp đồng dân sự nói riêng hoàn toàn tự nguyện về mặt ý chí. Sự tự nguyện của chủ thể là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. Tự nguyện là tự do định đoạt ý chí, không bị ép buộc, dọa nạt, lừa dối và không bị người khác áp đặt ý chí. Chủ thể tham gia hợp đồng tự mình lựa chọn chủ thể tham gia, lựa chọn đối tượng của giao dịch, lựa chọn giá cả, thời hạn, địa điểm và các sự lựa chọn khác trong việc xác lập hợp đông dân sự. Mọi hành vi áp đặt ý chí đối với chủ thể tham gia hợp đồng dân sự đều là nguyên nhân dẫn đến giao dịch dân sự có thể bị tuyên vô hiệu.
Thứ ba, mục đích và nội dung của hợp đồng dân sự không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội là một trong những điều kiện quan trọng để hợp đồng dân sự có hiệu lực.Mục đích của của hợp đồng dân sự là lợi ích hợp pháp mà các bên mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch đó. Những lợi ích mà chủ thể tham gia hợp đồng mong muốn đạt được khi xác lập hợp đồng là những lợi ích chính đáng, hợp pháp và không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích của chủ thể khác trái với ý muốn của họ. Những điều mà pháp luật đã quy định cấm thì các bên tham gia giao dịch không thể xác lập, thực hiên. Những điều cấm của pháp luật như giao dịch xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của người thứ ba, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, làm lộ bí mật quốc gia, giao dịch có đối tượng cấm lưu thông (thuốc phiện, pháo,…). Nội dung của hợp đồng là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể tham gia hợp đồng được thể hiện trong các điều khoản của hợp đồng. Thông thường, nội dung của hợp đồng gồm các điều khoản, như: đối tượng của hợp đồng là tài sản hay công việc; số lượng, chất lượng của đối tượng đó; giá và phương thức thanh toán; thời hạn, địa điểm thực hiện hợp đồng… Cả trên phương diện lý luận và thực tiễn, vấn đề như thế nào là hợp đồng trái “đạo đức xã hội”, hiện vẫn còn nhiều tranh cãi. Có quan điểm cho rằng, qui phạm đạo đức là loại qui phạm vừa mang tính chủ quan của mỗi người, vừa mang tính xã hội và tính giai cấp sâu sắc. Bên cạnh đó, đạo đức còn mang tính dân tộc và tính hiện đại. Trong xã hội hiện đại, quan niệm xã hội về đạo đức đã được nâng lên một tầm cao mới. Hơn nữa, thực tế vận dụng qui định này để tuyên bố hợp đồng vô hiệu trong từng trường hợp cụ thể là điều không đơn giản. Cái khó nhất của việc xác định tính trái “đạo đức xã hội” là do khái niệm vừa không cụ thể về “định lượng”, vừa không rõ ràng về “định tính”.
Thứ tư, hình thức của hợp đồng là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong trường hợp pháp luật có quy định. Đối với quan hệ giao dịch, quan trọng nhất là ý chí của chủ thể vào thời điểm xác lập giao dịch có tự nguyện hay không tự nguyện, chủ thể có thể đáp ứng được yêu cầu về chủ thể trong từng loại giao dịch hay không và nội dung của giao dịch đó do các bên thỏa thuận có vi phạm điều cấm của pháp luật hay không? Những điều kiện về chủ thể, về ý chí, về mục đích và nội dung của hợp đồng có vi phạm các điều cấm hay vi phạm đạo đức xã hội không, điều đó cần xác định để xác định một hợp đồng có hiệu lực hay không có hiệu lực pháp luật.
Hình thức của hợp đồng là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự trong trường hợp luật có quy định. Quy định này đã cởi mở và tạo điều kiện thuận lợi cho các bên chủ thể tham gia thực hiện đầy đủ các quyền dân sự của mình. Ở nước ta, có tính hệ thống trong việc xác định các giao dịch là phải có chứng thực của cơ quan hành chính hoặc chứng nhận của công chứng. Trên thực tế, có những hợp đồng dân sự hoàn toàn phản ánh trung thực và khách quan ý chí tự nguyện của các bên, nhưng các bên lại không tuân thủ các hình thức nào đó theo tiền lệ mà hợp đồng bị tuyên vô hiệu. Quy định về hình thức của hợp đồng dân sự không có rõ ràng, là cơ hội cho những chủ thể không trung thực lạm dụng để hủy một hợp đồng bất lợi cho mình hoặc dựa vào đó để mang lại những lợi ích vật chất có lợi cho mình mà gây thiệt hại cho người khác. Vì vậy, quy đinh này là một quy định không cứng nhắc và không coi là điều kiện bắt buộc để hợp đồng dân sự có hiệu lực.

Hệ thống tổng đài trực tuyến 1900.6579

Luật Bảo Trung hân hạnh được giúp đỡ bạn. Quý khách hàng liên hệ trực tiếp hệ thống tổng đài trực tuyến; hoặc qua hòm thư lawbaotrung@gmail.com để được luật sư; chuyên gia tư vấn về vấn đề đang gặp phải. Thông qua đó tìm được hướng giải quyết tối ưu nhất; kinh tế nhất và đảm bảo quyền và lợi ích trực tiếp của cá nhân khách hàng.
Quý khách truy cập và theo dõi trang fanpage Luật Bảo Trung để cập nhật tin tức pháp luật hàng ngày.
Trân trọng./.